Regulamin  biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 2. Czytelnik może wypożyczać książki i inne dokumenty wyłącznie na swoje nazwisko, za okazaniem karty bibliotecznej.

 3. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować. Zagubienie jej należy zgłosić nauczycielom bibliotekarzom, celem wydania duplikatu*.

 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko 1 lekturę) na okres dwóch tygodni.

 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek .

 6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego odroczenie.

 7. Uczeń, który przetrzymuje książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego dopóki jej nie odda .

 8. Czytelnik ma możliwość złożenia zamówienia na potrzebną mu pozycję książkową lub inny dokument.

 9. Książki i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych przez siebie książek (innych dokumentów).

 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy kupić taką samą bądź inną, wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.

 12. Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki (inne dokumenty) należy zwrócić w ogłoszonym terminie.

 13. Nauczyciel-bibliotekarz potwierdza zwrot książek i innych dokumentów podpisem na karcie obiegowej ucznia opuszczającego szkołę.

        * Opłata za duplikat karty bibliotecznej wynosi 2 zł i jest przekazywana na konto Rady Szkoły